Tel. 74 8 31 35 46
E-mail: sp9_dzierzoniow@wp.pl
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 7

Projekt pn.: KREATYWNOŚĆ I NAUKA - KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu:

   Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy projektu:

   Powiat Dzierżoniów,
   Gmina Miejska Dzierżoniów,
   Gmina Dzierżoniów,
   Gmina Piława Górna,
   Gmina Niemcza,
   Gmina Łagiewniki

Projekt partnerski skierowany jest do 2806 osób z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Określone zostały największe problemy placówek z terenu Powiatu. Dzięki temu, projekt odpowiadać będzie na potrzeby dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 - realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauczania przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości;
 -  realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 -  wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć (w tym TIK);
 -  szkolenia dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych zajęć;
 -  organizacja 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów (394K), które są jedną z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia

Cele projektu:

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

  -  zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
   - podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
  -  zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
  -  podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Planowane efekty:

  -  rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
   - wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
   - wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
   -  pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

Projekt zakłada także współpracę pomiędzy placówkami objętymi projektem, w celu udostępniania pracowni wspartych w ramach programu szkołom, które nie posiadają odpowiedniej bazy dydaktycznej.

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nastąpi poprzez realizację zajęć w następujących blokach tematycznych:

   -  Z jezykiem obcym za pan brat - wsparcie uczniów z języka angielskiego, hiszpańskiego  i niemieckiego /617os.-318K, 299M/
   -  Młody przyrodnik -wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych /437os.-233K, 204M/
   -  Młody Pitagoras - wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki /367os.-199K, 168M/
   -  Zajęcia dla dzieci ze SPE (gimnastyka korekcyjna, arteterapia, biofeedback, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne) /793os.-425K,368M/
    - Kreatywny uczeń - skuteczny biznesmen - zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa /286os.-153K,133M/

Wartość projektu: 2.143.528,98 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-06-30

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.