Tel. 74 8 31 35 46
E-mail: sp9_dzierzoniow@wp.pl
Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Kopernika 7

 

naglowek

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów”

 

Projekt pt. Zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Beneficjent – Gmina Miejska Dzierżoniów z siedzibą w Dzierżoniowie, Rynek 1, NIP: 882-100-00-34, REGON: 890717830,
Podmioty realizujące projekt:
a) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie
b) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie
c) Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie
d) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie
Biuro projektu - miejsce, w którym przechowywana jest dokumentacja projektu oraz umożliwiony jest kontakt z personelem projektu.
Adres biura projektu:
Gmina Miejska Dzierżoniów,
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, której udzielone jest wsparcie poprzez jej udział w projekcie;
SL2014 – Centralny System Teleinformacyjny wspierający realizację systemów operacyjnych;
Koordynator Projektu – osoba wyznaczona przez Dyrektora podmiotu realizującego projekt, odpowiedzialna w szkole za przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz prawidłową realizację projektu w danej jednostce oświatowej.

 

§ 1.

Cel projektu

Głównymi celami projektu są:

 • zniwelowanie deficytów długotrwałej nauki zdalnej i/lub hybrydowej, spowodowanej pandemią COVID–19, poprzez wsparcie uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno– pedagogicznej, poprzez realizację następujących działań:
 • koła zainteresowań, warsztaty w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz w celu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów;
 • zajęcia wyrównawcze w celu zniwelowania deficytów edukacyjnych, w tym wywołanych przez pandemię Covid -19;
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna (wsparcie dla uczniów z SPE) w celu rozpoznawania
  i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów, a także zaplanowania i podjęcia działań w niewielkich i celowanych grupach uczniów.

Działania te mają na celu integrację, a nie marginalizację dziecka z niepełnosprawnościami. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz odtworzenie i budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych, które ucierpiały na skutek obostrzeń wprowadzanych w wyniku pandemii realizowane będzie poprzez zwiększenie szans edukacyjnych (zajęcia dodatkowe), co zniweluje zdiagnozowane deficyty.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie

Zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów;

2. Projekt jest realizowany w okresie: 01.01.2022r.- 31.12.2022r.

3. Wszystkie informacje dot. realizacji Projektu dostępne są u Koordynatorów projektu oraz w Biurze Projektu Beneficjenta – Gmina Miejska Dzierżoniów, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

 

§ 3.

Założenia projektu oraz zakres wsparcia

 

1. Udział uczestników/-czek (uczniów/uczennic/nauczycieli) w projekcie i wsparcie w jego ramach jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

2. Projekt obejmuje zakres wsparcia określonego diagnozą przeprowadzoną wśród podmiotów zainteresowanych udziałem w projekcie (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie).

3. . Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu w procesach rekrutacyjnych przeprowadzonych w placówkach biorących udział w projekcie.

4. Projekt obejmuje następujące rodzaje wsparcia:

 1. Realizacja kół zainteresowań, warsztatów w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz w celu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów;
 2. Realizacja zajęć wyrównawczych w celu zniwelowania deficytów edukacyjnych, w tym wywołanych przez pandemię Covid -19
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna (wsparcie dla uczniów z SPE) w celu rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów, a także zaplanowania i podjęcia działań w niewielkich i celowanych grupach uczniów.

 5. Rodzaje oraz terminy realizacji w/w form wsparcia będą realizowane zgodnie z harmonogramem form wsparcia opracowanym przez placówki oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu

6. Na Koordynatorze projektu leży obowiązek realizacji projektu zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie oraz wytycznymi w zakresie realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 4

Kryteria uczestnictwa w projekcie i zasady rekrutacji

 

1. Projekt skierowany jest do podopiecznych oraz podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie, będących podmiotami realizującymi projekt.

2. . Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są podopieczni placówek, do których skierowany jest projekt:

 1. których rodzice/opiekunowie prawni zgłosili chęć uczestnictwa dziecka w projekcie oraz dostarczyli wypełniony i podpisany komplet dokumentów będących załącznikiem do regulaminu.

 3. Rekrutacja odbędzie się z zachowaniem:

 1. jasnych, przejrzystych i dostępnych zasad zapewniających równy dostęp do informacji;
 2. zasad rekrutacji eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przynależność rasową, miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, sytuację materialną, przynależność związkową lub partyjną;
 3. zasad równości szans i niedyskryminacji;
 4. zasady przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiada Koordynator Projektu wyznaczony przez 5. Dyrektora każdej z placówek realizujących projekt.

5. Informacje o Projekcie oraz rekrutacji dostępne są:

 1. w siedzibie Beneficjenta (biurze projektu) - Gmina Miejska Dzierżoniów, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych,
 2. w każdej z placówek u Koordynatora Projektu oraz w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń,
 3. na stronach internetowych placówek oraz Beneficjenta Projektu,

6. Procedura rekrutacji podopiecznych placówek do projektu obejmuje następujące etapy:

 1) złożenie do Koordynatora Projektu następujących dokumentów wypełnionych i podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka:

- deklaracja uczestnictwa w projekcie,
- formularz zgłoszeniowy,
- klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych,

 2) weryfikację kryteriów przez Koordynatora Projektu:
- kryterium formalnym jest konieczność uczęszczania do placówki objętej wsparciem oraz dobrowolna deklaracja uczestnictwa w projekcie, dziecko musi być w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) mieszkające na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów.
- kryterium dodatkowe (mierzalne):

 • dzieci z niepełnosprawnościami – 3pkt.
 • Dzieci rodzin wielodzietnych – 1 pkt.;
 • Dzieci wychowywane przez jednego rodzica – 2 pkt.

Ocena powyższych punktów dokonywana będzie na podstawie zaznaczenia odpowiednich pól w deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 3) podjęcie decyzji przez Koordynatora Projektu o zakwalifikowaniu uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 4) stworzenie listy uczestników projektu oraz listy rezerwowej; w przypadku rezygnacji lub nieuzasadnionej nieobecności lub długotrwałej choroby uczestnika, uniemożliwiającej korzystanie ze wsparcia, do projektu zrekrutowana zostanie osoba z listy rezerwowej;

 5) w przypadku dużej liczby chętnych każdorazowo pod uwagę będzie brane spełnienie w/w kryteriów formalnych, uzyskanie jak największej liczby punktów, następnie kolejność zgłoszeń.

 6) listę uczestników projektu przygotowaną przez Koordynatora każdorazowo zatwierdza Dyrektor podmiotu realizującego projekt;

 7) poinformowanie (ustne bądź telefoniczne) rodziców/opiekunów o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w projekcie.

7. W ramach projektu 1 podopieczny/na może uczestniczyć w jednej formie wsparcia.

 

§ 5.

Prawa i obowiązki uczestnika

1. Wszyscy uczestnicy projektu mają prawo do pełnej informacji dotyczącej swojego uczestnictwa
w projekcie, w szczególności o terminach, miejscach i zasadach uczestnictwa w wybranych formach wsparcia przewidzianych w projekcie.

2. Uczestnicy kursu zobowiązani są do regularnego uczestnictwa w zajęciach. Obecność będzie potwierdzana w Dzienniku zajęć i na ewidencji obecności przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

3. Uczestnicy projektu są zobowiązani do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz do obecności na przynajmniej 70% wszystkich zajęć. Uczestnik projektu ma prawo do opuszczenia 30% godzin z całości kursu.

4. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności Uczestników spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi.

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w pre i post teście, przygotowanych przez Koordynatorów placówek objętych wsparciem w projekcie, które mają na celu zbadanie wzrost kompetencji i umiejętności.

6. Uczestnicy zobowiązani sią do udziału w badaniach monitorujących zmniejszenie się i zdiagnozowanych deficytów.

7. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału). 

8. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od uczestników projektu, ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie wskazanym przez Organizatora.

9. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni uczestników projektu zobowiązani są do informowania Organizatora o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych, np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, miejsca zatrudnienia.

10. Niewypełnienie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie skutkuje skreśleniem z listy
uczestników projektu.

 

§ 6.

Rezygnacja i wykluczenie

 

1. Uczestnik projektu może zrezygnować lub zostać wykluczonym z udziału w projekcie.

2. Rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do poinformowania Organizatora (w formie pisemnej lub e-mailowej) o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników zajęć w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

4. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w projekcie z powodu:

 1. przekroczenia 30% nieobecności w formie wsparcia (niezależnie od powodów nieobecności);
 2. rażącego naruszenia norm społecznych (w szczególności zakłócania przebiegu zajęć uniemożliwiającego prawidłowe ich przeprowadzenie oraz udziału w zajęciach osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających);
 3. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji.

5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z udziału w projekcie uczestnika będącego na liście podstawowej, zwolnione miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej (pod warunkiem, że czas jaki pozostał do końca kursu pozwoli na opanowanie materiału w stopniu umożliwiającym przystąpienie do wymaganych egzaminów).

 

§ 7

Zasady monitoringu Uczestników

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania przygotowanej przez podmiot realizujący projekt list obecności.

2. Uczestnik projektu/rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się podać dane niezbędne Beneficjentowi do wypełnienia kwestionariusza SL2014.

3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny uczestnicy są zobowiązani do udzielania informacji, na temat rezultatów uczestnictwa przez nich w Projekcie.

 

 § 8

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie wytyczne i zasady wynikające z RPO WD 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

3. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

4. Regulamin jest dostępny w siedzibach podmiotów realizujących projekt, w Biurze Projektu (Gmina Miejska Dzierżoniów) oraz na stronach internetowych podmiotów realizujących projekt.

5. Załączniki do Regulaminu rekrutacji: (dokumenty do pobrania)

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie;
 2. formularz zgłoszeniowy;
 3. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych nie od osoby której dotyczą (rodzice/opiekunowie prawni);
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.